Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Poslednja izmena: 15. 11. 2019.

Ovi uslovi korišćenja („Uslovi“) su obavezujući pravni ugovor između vas („vi“ ili „vaš“) kao korisnika ove mobilne aplikacije, veb-aplikacije ili softverske aplikacije („Aplikacija“) i kompanije Daikin Europe N.V., te njenih podružnica („Kompanija“, „naš“) koji se tiče pristupa i korišćenja ove Aplikacije.

Ako ste pristupili ovoj Aplikaciji i ako je koristite, smatraće se da prihvatate ove Uslove korišćenja. Imajte na umu da za određene delove ove Aplikacije mogu da se primene specifični uslovi korišćenja. Ako ste pristupili odnosno koristite ove delove, smatraće se da prihvatate ove specifične uslove korišćenja.

Kompanija zadržava pravo da ažurira Uslove korišćenja i da izmeni bilo koje proizvode, usluge i bilo koje (povezane) podatke koje sadrži Aplikacija (u celosti ili delimično) bez prethodnog obaveštenja. Kompanija zadržava pravo da bez prethodne najave prekine rad Aplikacije.

Ako imate manje od 18 godina, možete da prihvatite ove Uslove korišćenja i koristite Aplikaciju samo uz učešće roditelja ili staratelja.

 

1. Korišćenje Aplikacije    2. Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom   3. Prava nad intelektualnom svojinom.   4. Odricanje odgovornosti u pogledu garancije   5. Ograničenje odgovornosti   6. Povezivanje  7. Zaštita podataka 8. Kolačići   9. Rešavanje pravnih pitanja   10. Razdvajanje   11. Podaci za kontakt   12. Ako je primenjivo

1. Korišćenje Aplikacije

Pristup Aplikaciji

Pre nego što dobijete pristup Aplikaciji, možda će biti potrebno da se registrujete tako što ćete otvoriti nalog. Aplikaciji se može pristupiti samo uz poziv Kompanije. Pristup aplikaciji može da bude povezan sa vašim profesionalnim zanimanjem kao zaposlenog ili kao predstavnika kompanije koja prodaje naše proizvode. Kompaniji ćete dati istinite i tačne podatke (za kontakt), a te podatke ćete ažurirati kako biste osigurali da Kompanija uvek ima tačne podatke u vezi sa vašim nalogom.

Kompanija može da blokira vaša prava pristupa ili da ih povuče u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, po vlastitom nahođenju.

Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odnose na vaš nalog; trebalo bi da preduzmete potrebne mere protiv bilo kakve zloupotrebe. Ako sumnjate da je vaš nalog možda ugrožen, trebalo bi da o tome odmah obavestite Kompaniju i ukinete svoj nalog.

 

 

Sadržaj Kompanije

Sve informacije, materijale, podatke i elektronske datoteke bilo koje vrste koje sadrži Aplikacija i koji su u njoj objavljeni ili informacije povezane sa Aplikacijom koje vam je Kompanija poslala elektronskim komunikacijama („Sadržaj kompanije“) Kompanija pruža samo u informativne svrhe.

 

Korisnički sadržaj

Ako je primenjivo, u Aplikaciji („Korisnički sadržaj“) možete da otpremate, čuvate, podnosite informacije odnosno elektronske datoteke.

Kompanija zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koji Korisnički sadržaj koji je otpremljen u Aplikaciju, bilo da je sačuvan na serverima ili je hostovan odnosno objavljen u Aplikaciji.

Do mere koja je dozvoljena primenjivim zakonom, Kompanija ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak Korisničkog sadržaja ili za bilo kakvu štetu na njemu (u celosti ili delimično).

 

Prihvatljivo korišćenje

Prilikom korišćenja Aplikacije, suzdržaćete se od bilo koje radnje koja može da se smatra neprimerenom ili nelegitimnom. Nećete otpremati u Aplikaciju podatke koji su nezakoniti, koji krše zakonska prava bilo koje treće strane odnosno koji mogu da pokrenu pravne postupke protiv vas, protiv Kompanije ili protiv bilo koje treće strane (u svakom slučaju i pod bilo kojim primenjivim zakonom).

 

2. Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

Neke Aplikacije omogućavaju vam preuzimanje softvera klijenta („Softver“) koji Kompanija može da ažurira automatski. Dobijate ograničenu, neisključivu, neprenosivu, opozivnu licencu za korišćenje Softvera, ograničenu na domet Aplikacije.

Nećete: (a) izmeniti Aplikaciju, Softver odnosno Sadržaj Kompanije niti ćete ga koristiti u bilo koje komercijalne svrhe; (b) dodeliti, preneti ili podlicencirati bilo koja prava koja su vam data ovim Uslovima korišćenja; (c) ponuditi Aplikaciju na prodaju ili iznajmljivanje; (d) dekompilirati, dekodirati, izvršiti reverzni inženjering ili rastaviti bilo koji softver koji je uključen u Aplikaciju; (e) iz Aplikacije ukloniti bilo kakva obaveštenja o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim obaveštenjima; (f) preduzimati bilo kakve radnje koje ometaju prava intelektualne svojine Kompanije; ili (g) kopirati, prikazivati, prenositi, licencirati, reprodukovati, objavljivati, preuzimati, postavljati, prenositi, distribuirati ili prodavati Aplikaciju u celini ili delimično niti ćete je koristiti za kreiranje izvoda.

Pored onoga što je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja, nema drugih izričitih ili podrazumevanih prava koja su vam dodeljena.

3. Prava nad intelektualnom svojinom

To što koristite Aplikaciju ne znači da ste dobili bilo kakvu licencu ili pravo da koristite Sadržaj Kompanije koji se nalazi u Aplikaciji, zaštitne znakove, logotipove ili imena proizvoda koji se pojavljuju u Aplikaciji, a koji pripadaju Kompaniji ili drugim nosiocima prava (kolektivno, „Robne marke“). Zabranjeno je korišćenje robne marke bez pismenog odobrenja Kompanije.

Aplikacija odnosno Sadržaj Kompanije, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, fotografije, slike, softver, muziku, audio i video klipove i bilo koji drugi materijal zaštićen autorskim pravima, pripada Kompaniji. Umnožavanje, javni prenos, distribucija, izmena i brisanje bez odobrenja Kompanije je zabranjeno zakonima o autorskim pravima, osim za specifično korišćenje koje je dozvoljeno primenjivim zakonima o autorskim pravima.

 

4. Odricanje odgovornosti u pogledu garancije

RAZUMETE I SLAŽETE SE DA JE APLIKACIJA OBJAVLJENA „KAKVA JESTE“ I „KAO DOSTUPNA“, BEZ IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE. KOMPANIJA SE ODRIČE ODGOVORNOSTI OD BILO KAKVE GARANCIJE ILI BILO KAKVIH USLOVA KVALITETA ZADOVOLJSTVA, PRODAVLJIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA SPECIFIČNU NAMENU ILI NEPOVREDIVOSTI. KOMPANIJA NE GARANTUJE NI DA JE APLIKACIJA BEZ MALVERA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI. OSIM TOGA, KOMPANIJA NE GARANTUJE, ODOBRAVA NITI PRIHVAĆA ODGOVORNOST ZA TAČNOST, BLAGOVREMENOST, POUZDANOST, PRIKLADNOST, REDOSLED ILI POTPUNOST BILO KOJIH INFORMACIJA, PODATAKA, MIŠLJENJA, ZA SAVETE ILI IZJAVE IZNESENE NA OVIM VEB-STRANICAMA NITI ZA KVALITET BILO KOJIH PROIZVODA ILI USLUGA DOSTUPNIH U BILO KOJIM APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA (NITI ZA NJIHOV SADRŽAJ), ZA KORISNIČKI SADRŽAJ ILI UREĐAJE, ZA SADRŽAJ KOMPANIJE. KOMPANIJA NIJE ODGOVORNA NITI ZA BILO KAKVU TRANSAKCIJU IZMEĐU VAS I BILO KOJIH DOBAVLJAČA TREĆIH STRANA.

NIJEDAN SAVET ILI INFORMACIJA STEČENI PREKO APLIKACIJE NEĆE KREIRATI NIKAKVU GARANCIJU U IME KOMPANIJE.

 

OVAJ ODELJAK SE PRIMENJUJE U PUNOJ MERI KOJA JE DOZVOLJENA PRIMENJIVIM ZAKONOM.

 

5. Ograničenje odgovornosti

SLAŽETE SE DA JE VAŠ JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LEK ZA BILO KOJI PROBLEM ILI NEZADOVOLJSTVO APLIKACIJOM PREKID UPOTREBE APLIKACIJE I, AKO JE PRIMENJIVO, DEINSTALIRANJE SOFTVERA. SLAŽETE SE DA KOMPANIJA NEMA OBAVEZU NITI ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI ILI JE POVEZANA SA APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA ILI SA SADRŽAJEM KOJI JE PUTEM NJIH OMOGUĆEN. I DOK JE VAŠ ODNOS SA TAKVIM APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA REGULISAN ODVOJENIM UGOVORIMA SA TAKVIM TREĆIM STRANAMA, VAŠ JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LEK, U ODNOSU NA KOMPANIJU, ZA SVE PROBLEME ILI NEZADOVOLJSTVO APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA ILI NJIHOVIM SADRŽAJEM JE DA DEINSTALIRATE ODNOSNO DA PRESTANETE DA KORISTITE SVE TAKVE APLIKACIJE TREĆIH STRANA.

 

KOMPANIJA, NJENI SLUŽBENICI, AKCIONARI, ZAPOSLENICI, ZASTUPNICI, DIREKTORI, NJENE FILIJALE, SARADNICI, NASLEDNICI, PRIMAOCI, DOBAVLJAČI ILI DAVAOCI LICENCE NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA SLEDEĆE:

(1) BILO KOJE DIREKTNE, SPECIJALNE, UZGREDNE, KAZNENE ILI PREVENTIVNE ŠTETE ; (2) (A) GUBITAK KORIŠĆENJA; (B) GUBITAK KORISNIČKOG SADRŽAJA; (C) GUBITAK POSLA; (D) GUBITAK PROFITA; ILI (E) ŠTETE NA UREĐAJIMA, (F) ŠTETE U SVIM SLUČAJEVIMA KADA ONE NASTANU ZBOG KORIŠĆENJA ILI NESPOSOBNOSTI KORIŠĆENJA APLIKACIJE, UREĐAJA, APLIKACIJA TREĆIH STRANA, SADRŽAJA APLIKACIJA TREĆIH STRANA, SADRŽAJA KOMPANIJE ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA; (3) NEIZVOĐENJE, NEADEKVATNO IZVOĐENJE ILI ODLAGANJE OBAVEZA KOJE PROIZLAZE IZ UGOVORA KOJI SU PROUZROKOVANI VIŠOM SILOM ILI BILO KOJIM RAZLOGOM KOJI NIJE MOGAO DA SE PREDVIDI ILI JE VAN RAZUMNE KONTROLE KOMPANIJE.

NIŠTA U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA NE SMANJUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE ZA PREVARU, POGREŠNO PREDSTAVLJANJE ZBOG PREVARE, SMRT ILI LIČNE POVREDE UZROKOVANE NEMARNOŠĆU KOMPANIJE I, AKO PRIMENJIVI ZAKON ZAHTEVA, KRAJNJU NEMARNOST.

 

6. Povezivanje

Na veb-lokaciju treće strane

Ova aplikacija može da sadrži veze za veb-lokacije trećih strana nad kojima Kompanija nema kontrolu. Kompanija ne zastupa nijednu veb-lokaciju treće strane kojoj možete da pristupite putem ove Aplikacije. Prisustvo takvih veza ne znači da Kompanija podržava ili prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili bilo kakvo korišćenje tih veb-lokacija.

Kada pristupate veb-lokacijama trećih strana iz ove Aplikacije, to radite na svoj rizik i u skladu sa odredbama i uslovima, te politikom o privatnosti ove veb-lokacije treće strane. Kompanija ne garantuje, ne podržava niti preuzima odgovornost za tačnost, blagovremenost, pouzdanost, adekvatnost, redosled ili potpunost bilo kakvih informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava datih na ovim veb-lokacijama ili za kvalitet bilo kojih proizvoda ili usluga koji su dostupni na takvim veb-lokacijama.

Na veb-lokaciju Kompanije

Možete da se povežete na veb-lokaciju Kompanije pod uslovom da je jasno pomenuto da će posetioci biti preusmereni na veb-lokaciju Kompanije kada koriste vezu. Veza ne sme da bude pogrešna i ne sme da stvori utisak da su veb-lokacija Kompanije ili njeni delovi deo druge veb-lokacije. Na primer, nameštanje, dubinsko povezivanje ili neposredno povezivanje na veb-lokaciju Kompanije nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja Kompanije.

Možete da se prijavite za dozvolu putem ovog obrasca.

Osim u slučaju prethodnog pismenog odobrenja Kompanije, nijedna veza do veb-lokacije Kompanije ne sme da se pojavi na bilo kojoj stranici Vaše veb-lokacije.

 

7. Zaštita podataka

Kompanija će obrađivati vaše lične podatke na zakonit, primeren i transparentan način.

Odvojite vreme da pročitate naša Pravila o zaštiti podataka. Korišćenjem Aplikacije prihvatate da Kompanija može da obrađuje vaše lične podatke u skladu sa našim Pravilima o zaštiti podataka.

8. Kolačići

Ova Aplikacija može da koristi kolačiće i slične alatke za poboljšanje njenih performansi i poboljšanje vašeg korisničkog iskustva, a time što nastavljate da koristite ovu Aplikaciju bez promene svojih podešavanja, pristajete na njihovo korišćenje. Da biste saznali više o tome kako koristimo kolačiće ili kako promeniti svoja podešavanja, molimo pogledajte naša Pravila o kolačićima.

9. Rešavanje pravnih pitanja

Strane se slažu da se obrate samo sudovima u Briselu u pogledu svakog spora koji proističe iz Uslova korišćenja ili je povezan sa njima i pristaju na nadležnost navedenih sudova, te se nadalje slažu da će svi sporovi biti rešeni, uređeni i kontrolisani u skladu sa belgijskim zakonom. Ovaj odlomak će zameniti sve oprečne izbore nadležnog zakona.

10. Razdvajanje

Ako bilo koji stav, podstav ili deo Uslova korišćenja postane nevažeći, to ne utiče na valjanost bilo kog drugog stava, podstava ili dela ovog člana, a takav nevažeći stav, podstav ili njegov deo biće reformisan da bi se postigao planirani duh i namera takve odredbe između strana.

11. Podaci za kontakt

Ako imate pitanja, komentare ili povratne informacije, obratite nam se na: 

Heating&Cooling Expert d.o.o. 
Predstavnik prodaje za Daikin

Adresa:
Starine Novaka 23, 11000 Beograd

Kontakt centar:
0800 108 100 (besplatan za pozive iz Srbije za sve mreže)

Tel.: 
+381 11 6555 250 

E-mail: 
office@hce.rs